Prof. dr hab. n. med. dr h. c. Andrzej Więcek

wybierz nowego rektora SUM

sylwetka kandydata

Jestem absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej (1980) i od momentu ukończenia studiów jestem pracownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii w Katowicach, a od 2000 roku jej Kierownikiem (obecnie Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SUM w Katowicach). Stopień dr n. med. uzyskałem w 1983, dr hab. w 1990, tytuł naukowy profesora w lutym 1996. 

W latach 2002-2005 byłem Prorektorem Naszej Uczelni. Posiadam doświadczenie w pracach Senatu (w tym m. innymi jako Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej oraz Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki) oraz w tak istotnym gremium jak ostatnio powołana Rada Dziedziny Naukowej SUM, której przewodniczę. 

Jestem ponadto członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Europejskiej Akademii Nauk oraz dr h.c. Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie. Moje doświadczenia związane z organizacją nauki są związane z pełnieniem przeze mnie licznych funkcji z wyboru, m. innymi byłem Prezesem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Prezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Ponadto jestem Wice-Przewodniczym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesem Oddziału PAN w Katowicach.

Indeks Hirscha
liczba cytowań
lat doświadczenia

"Utrzymać i rozwijać to, co dobre, zmienić to, co funkcjonuje niewłaściwie"

Andrzej więcek

Program

  • Działalność Naukowa
  • Działalność Dydaktyczna
  • Szkolenie Podyplomowe
  • Działalność Kliniczna
  • Promocja Uczelni

Wzrost pozycji SUM w zakresie dorobku i aktywności naukowej – z zamiarem uzyskania docelowo przez SUM statusu uczelni badawczej. Wspieranie rozwoju naukowego pracowników w dyscyplinie nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. Znaczna pomoc administracyjna dla pracowników SUM w zakresie zdobywania i prowadzenia grantów krajowych i zagranicznych (w tym również tych, które dotyczą krajów poza Unią Europejską - np. USA).

Partnerskie relacje z Samorządem Studenckim i realizacja postulatów zgłaszanych m. innymi w ramach współpracy z Parlamentem Studentów RP. Umożliwienie większej odpowiedzialności i samodzielności finansowej i organizacyjnej w ramach obowiązującego porządku prawnego w SUM. Przegląd i uaktualnienie programów nauczania na wszystkich kierunkach studiów przy zachowaniu wymogów ramowych programów ministerialnych. Usprawnienie procedur (w tym obiegu dokumentów) obejmujących wszystkich studentów w SUM, w tym studentów nauczanych w języku angielskim.

Zapewnienie wszechstronnej pomocy w zakresie edukacji prowadzonej po uzyskaniu dyplomu ze szczególną uwagą skierowaną na ułatwienia i nadzorowanie rozwoju naukowego, dydaktycznego i zawodowego przez młodych pracowników zatrudnionych w SUM.

Usilne działania zmierzające do poprawy warunków działalności klinicznej poprzez budowę nowego, zintegrowanego i wielodyscyplinarnego szpitala klinicznego z wydzielonym nowoczesnym kompleksem stomatologicznym. Systematyczne unowocześnienie bazy i aparatury w pozostałych szpitalach SUM. Wspieranie dyrekcji szpitali klinicznych, w tym m. innymi poprzez lepszą koordynację działań w zakresie negocjacji z NFZ.

Umocnienie pozycji SUM w skali całego kraju oraz zdobywanie nowych kontaktów zagranicznych m. innymi w celu rozszerzenia wymiany studentów i pracowników naukowych SUM. Zwiększenie aktywności SUM w zakresie działalności edukacyjnej i prozdrowotnej dla mieszkańców woj. śląskiego. Zwiększenie współpracy z innymi dużymi Uczelniami w regionie, w tym przede wszystkim Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Politechniką Śląską w Gliwicach oraz Instytutami Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanymi w Zabrzu i Gliwicach w ramach współpracy z Odziałem PAN w Katowicach.

W swoim programie wyborczym, który będzie szczegółowo omawiany w trakcie spotkań z gronem pracowników, doktorantów
oraz studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zamierzam przedstawić następujące cele,
które będą realizowane we współpracy ze sprawnie zarządzającą kadrą administracji Uczelni
oraz aktywnym wsparciem najbliższych współpracowników pełniących funkcje Prorektorów, Dziekanów i Przewodniczących Rad.

Postulaty

Wybierz nowego rektora SUM

aktualności

Spotkania | współpraca | cele

Debata wyborcza z udziałem obydwu kandydatów na Rektora odbędzie się…

Czytaj dalej

W najbliższy wtorek, czyli 25.02.2020 zapraszam wszystkich Pracowników Wydziału Nauk…

Czytaj dalej

Na kolejne spotkanie chciałbym zaprosić Pracowników Wydziału Nauk Medycznych w…

Czytaj dalej

Komunikaty uczelnianej komisji wyborczej

Kontakt